ABOUT US

Our Katas

INTERNATIONAL HAYASHI-HA SHITO-RYU KARATE-DO FEDERATION KATAS

Kihon Kata 1-5 Kensei Sho Jyuroku
Ten No Kata Kensei Dai Nipaipo
Chi No Kata Kosokun Dai Sanchin
Heian Shodan Kosokun Sho Tensho
Heian Nidan Shiho Kosokun Seipai
Heian Sandan Chinto Sanseiru
Heian Yondan Chinte Saifa
Heian Godan Seienchin Shisochin
Jitte Sochin Kururunfa
Jion Niseishi Superimpei
Jiin Gojushiho Hakucho
Matsukaze Unshu Pachu
Wanshu Seisan Heiku
Rohai Denko Dai Paiku
Bassai Dai Naifanchin Shodan Annan
Bassai Sho Naifanchin Nidan Annanko
Tomari Bassai Naifanchin Sandan Hakkaku (Papuren)
Matsumura Bassai Aoyanagi (Seiryu) Chatanyara Kushanku